Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Jeżeli rozstajesz się z pracodawcą i masz niewykorzystany urlop wypoczynkowy, należy ci się za niego ekwiwalent finansowy.

Wypłata ekwiwalentu urlopowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest wypłacany tylko po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.

Pracodawca nie może wypłacić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w przypadku, kiedy pracownik pozostaje z nim w stosunku pracy. Jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy niewykorzystanie urlopu jest spowodowane wygaśnięciem umowy o pracę lub jej rozwiązaniem, a strony nie planują kontynuacji współpracy na dotychczasowych zasadach. Jeśli zatrudnionemu przysługuje urlop zaległy i stosunek pracy trwa, to urlop ten powinien być wykorzystany w naturze.

By wyliczyć wysokość ekwiwalentu, uwzględnia się stałe składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej. Innymi słowy oznacza to, że przy obliczaniu należnego ekwiwalentu brane są do wyliczeń stałe składniki pensji obowiązujące w miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu (w miesiącu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę).

Obok pensji zasadniczej (stałych składników wynagrodzenia) wielu pracowników otrzymuje także zmienne składniki wynagrodzenia (np. premie, prowizje, nadgodziny, dodatek za pracę w nocy). One także brane są pod uwagę przy wyliczaniu wysokości należnego ekwiwalentu.

Do wyliczeń brane są zmienne składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc (np. comiesięczna premia lub prowizja), wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (dodajemy zmienne co miesiąc wypłacane składniki pensji z 3 miesięcy przed nabyciem prawa do ekwiwalentu i wyliczamy z tego wartość średnią).

By obliczyć ekwiwalent za 1 godzinę niewykorzystanego urlopu, podstawę wymiaru ekwiwalentu należy podzielić przez wskaźnik ekwiwalentu, a następnie podzielić przez dobową normę czasu pracy pracownika (zwykle 8 godzin). Szczegółowe informacje na temat zasad wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy można uzyskać w Państwowej Inspekcji Pracy.